Ctgb wijzigt gebruiksmogelijkheden voor tien neonicotinoïden houdende middelen

Het Ctgb toetst momenteel alle reeds toegelaten bestrijdingsmiddelen op basis van neonicotinoïden opnieuw op de effecten op de gezondheid van bijen. Uit de voorlopige resultaten van deze toetsing blijkt voor tien middelen bij het huidige toegestane gebruik een verhoogd risico voor bijen en hommels niet uit te sluiten.Het betreft de veldtoepassingen in boomgaarden voor appel- en peer en in hoge boomkwekerijgewassen en de niet-professionele buitentoepassingen.

De toelatinghouders hebben een verzoek bij het Ctgb ingediend voor wijziging van de wettelijke gebruiksvoorschriften van deze toepassingen waarmee rekening gehouden wordt met de nieuwe inzichten. Het Ctgb heeft besloten de wijzigingen van de wettelijke gebruiksvoorschriften van de betreffende middelen per direct te implementeren.

Wijzigingen wettelijke gebruiksvoorschriften
De besluiten tot wijziging van het wettelijke gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing treden in werking na publicatie van de mededeling in de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl); dit vindt plaats in week 17. Het betreft de volgende middelen op basis van de werkzame stof imidacloprid en thiamethoxam:

 

1) Middelen voor professioneel gebruik met veldtoepassingen in boomgaarden voor appel en peer, alsmede de veldtoepassing in boomkwekerijgewassen.
De toelatinghouder van onderstaande middelen hebben het Ctgb verzocht  driftreducerende maatregelen waarmee risico’s voor bijen gereduceerd worden tot een aanvaardbaar niveau, op te nemen in het wettelijke gebruiksvoorschrift van de volgende middelen:

 • Admire O-TEQ (12942 N) op basis van de werkzame stof imidacloprid
 • Admire (11483 N) op basis van de werkzame stof imidacloprid
 • Imex-Imidacloprid  (11547 N; parallele toelating van Admire)
 • Kohinor 70 WG  (13363 N; parallele toelating van Admire)
 • Actara (12679 N) op basis van de werkzame stof thiamethoxam

2) Middelen voor niet-professioneel gebruik uitsluitend met buitentoepassingen.
De toelatinghouder van onderstaande middelen hebben het Ctgb verzocht een beter naleefbare gebruiksbeperking waarmee risico’s voor bijen gereduceerd worden tot een aanvaardbaar niveau, op te nemen in het wettelijke gebruiksvoorschrift van de volgende middelen:

 • Provado Garden (12115 N) op basis van de werkzame stof imidacloprid
 • Admire N (12945 N; afgeleide toelating van Provado Garden)
 • Gazon-Insect (12919 N; afgeleide toelating van Provado Garden)

3) Middelen voor niet-professioneel gebruik met zowel een binnen als buiten toepassing
De toelatinghouder van onderstaande middelen hebben het Ctgb verzocht het gebruik buitenshuis uit te sluiten van het wettelijke gebruiksvoorschrift waarmee risico’s voor bijen gereduceerd worden tot aanvaardbaar niveau. Het betreft de  middelen:

Aflever- en opgebruiktermijn
Voor alle reeds geproduceerde verpakkingen is een opgebruik en aflevertermijn tot 1 oktober 2011 vastgesteld. De toelatinghouders zullen de gebruikers zo snel mogelijk adequaat informeren over de nieuwe geldende gebruiksbeperkingen. Deze opgebruik en aflevertermijn doet recht aan:

 • het belang van de maatregel voor mens, dier en milieu; 
 • de termijn waarin op basis van de lopende herbeoordeling tot besluitvorming overgegaan wordt met betrekking tot de overige toegelaten toepassingen (waaronder ook afgeleide en parallelle toelatingen) van de bedoelde middelen;
 • de belangen van de toelatinghouders en de gebruikers van de betreffende middelen;
 • de geldende jurisprudentie over te verlenen aflever- en/of opgebruiktermijnen.

Let wel, de verleende aflever- en opgebruiktermijn neemt niet weg dat de gewijzigde wettelijke gebruiksvoorschriften voor bovenstaande middelen met ingang van publicatie van de mededeling in de Staatscourant van toepassing zijn.Bron: http://www.ctb.agro.nl/portal/page?_pageid=33,146711&_dad=portal&_schema=PORTAL

Comments

Woord en daad van Bleker?

Aanleiding van dit Ctgb besluit zijn de toezeggingen van Bleker in de kamer.
De letterlijke woorden van Staatssecretaris Bleker tijdens het spoeddebat Bijensterfte in de Tweede Kamer van 13 april 2011 waren:
"Ik kom bij de herbeoordeling. In mijn brief van 22 maart heb ik geschreven hoe het Ctgb de herbeoordeling in twee fasen gaat aanpakken. Tijdens het mondeling vragenuur op 15 maart heb ik op basis van informatie van het Ctgb gezegd dat de herbeoordeling binnen enkele weken in gang komt en ook op korte termijn kan worden afgerond. Het Ctgb heeft mij vandaag laten weten dat de complete herbeoordeling niet op die heel korte termijn is af te ronden. Daarover ben ik bijzonder boos. Dat heb ik vandaag ook laten weten aan de voorzitter van het Ctgb. Ik ben daar zeer boos over. Ik heb mij wel laten informeren over de eerste uitkomsten van de eerste fase van het onderzoek. Op basis van de eerste verkennende resultaten van de herbeoordeling heb ik het Ctgb de instructie gegeven toepassing van een drietal stoffen op te schorten, tijdelijk te verbieden en niet toe te laten, tenzij de komende dagen mitigerende maatregelen mogelijk zijn om de mogelijke effecten tegen te gaan. Het gaat om veldtoepassingen in boomgaarden voor appel en peer, veldtoepassingen in hogeboomkwekerijgewassen en om niet-professionele buitentoepassingen van middelen in de categorie neonicotinoïden.

Daarmee wil ik aangeven dat het vertraagd uitvoeren van de herbeoordeling tot het volgende heeft geleid. Als uit een eerste verkenning blijkt dat er risico's zijn, leidt dat per direct tot een stop van het gebruik van het betreffende middel tenzij er mitigerende maatregelen mogelijk zijn. Dat kan in concrete betekenen dat over enkele dagen een aantal stoffen gewoon uit de schappen gaat, in ieder geval voor algemeen publiek gebruik. Daarnaast zijn die niet toepasbaar voor professionals waar het gaat om de genoemde veldtoepassingen. Deze week laat ik bij deze stoffen en toepassingen nog nakijken of sprake is van adequate mitigerende maatregelen zoals bijvoorbeeld driftreductie en dat soort dingen meer. Zijn die er niet, dan geef ik het Ctgb instructie om de toelating tijdelijk op te schorten, zodat gebruik en toepassing niet meer tot de mogelijkheden behoort."

Bron: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/plenaire_vergadering_13...

Nu blijkt dat het enige dat wijzigt de kleine lettertjes in de gebruiksaanwijzing zijn. Over handhaving en toezicht wordt geen woord gerept. Daar is geen geld voor dus er verandert in de praktijk niets.

UPDATE: Zie ook de brief van Bleker aan de kamer van 28 april 2011:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/463

Recent