Kamer verzoekt regering neonicotinoide insecticiden opnieuw te toetsen op effecten op gezondheid bijen

Tijdens de stemming over de wijziging wet gewasbeschermingsmiddelen is de motie Ouwehand over de effecten van bestrijdingsmiddelen op gezondheid van bijen (motie 19) met meerderheid van stemmen aangenomen.

De tekst van de motie luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat wetenschappers een verband zien tussen bestrijdingsmiddelen die behoren tot de klasse neonicotinoïden en de voortgaande bijensterfte;

constaterende, dat bij de toelating van bestrijdingsmiddelen onvoldoende rekening is gehouden met de (cumulatieve) effecten van deze middelen op de gezondheid van de bijenpopulatie;

overwegende, dat de regering aangeeft dat er meer onderzoek nodig is om dit verband inderdaad vast te stellen;

verzoekt de regering de reeds toegelaten bestrijdingsmiddelen die behoren tot de klasse neonicotinoïden opnieuw te toetsen op de effecten op de gezondheid van bijen, en hierbij ook expliciet eventuele sublethale effecten mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Nog geen meerderheid voor moratorium
De motie die vroeg om een moratorium op neonicotinoiden (motie 29) haalde het niet. De SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks stemden voor een moratorium op neonicotinoiden (samen 57 zetels), VVD, CDA, D66, CU en PVV stemden tegen.

Oude schoenen weggegooid voordat er nieuwe zijn
Wel is motie 24 aangenomen over probleemstoffen in Nederlands oppervlaktewater waarvoor nog geen Europese waterkwaliteitsnorm bestaat en waarvoor de aangenomen nieuwe wet de bestaande Nederlandse normen laat vervallen:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de watertoets, waarmee op nationaal niveau wordt bekeken of de toelating van een nieuw bestrijdingsmiddel niet zal leiden tot een overschrijding van de norm van deze stof in het oppervlaktewater, is komen te vervallen middels een wetswijziging;

constaterende, dat de voorgeschreven Europese toets op de effecten van een nieuw middel zeer beperkt is omdat er maar naar 70 stoffen gekeken hoeft te worden;

constaterende, dat een aantal stoffen die in Nederland voor grote normoverschrijdingen in het oppervlaktewater zorgen, zoals imidacloprid, niet staan vermeld op de Europese lijst;

verzoekt de regering de Europese toetsingslijst van stoffen naast de lijst van probleemstoffen in het Nederlandse oppervlaktewater te leggen en een lijst op te stellen van stoffen waarbij de drinkwaternorm regelmatig wordt overschreden maar waar niet op getoetst hoeft te worden;

verzoekt de regering zich ervoor in te zetten dat deze probleemstoffen zo snel mogelijk aan de Europese toetsingslijst worden toegevoegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Tenslotte is er nog een klein lichtpuntje in de eveneens aangenomen motie Jacobi Grashoff (motie 38) :

constaterende, dat EU-lidstaten gehouden zijn in een nationaal actieplan aan te geven hoe zij bij gewasbeschermingsmiddelengebruik de risico's voor mens, dier en milieu terug willen brengen en de inzet van alternatieven willen bevorderen;‬‪

overwegende, dat uit onderzoek van zowel het PBL als het CBS blijkt dat de milieubelasting boven de norm zit en niet aan het afnemen is;‬‪

van mening, dat kwantitatieve doelstellingen en concrete maatregelen nodig zijn om de vooruitgang te kunnen bewaken;‬‪

verzoekt de regering in het Nationaal Actieplan Gewasbescherming kwantitatieve doelen op te nemen,‬‪en gaat over tot de orde van de dag.‬‪
Jacobi‬‪ / Grashoff‬

Zie voor de achtergrond van de gewijzigde wet ook:
- Minder regels voor het toelaten van bestrijdingsmiddelen?

- Gewasbeschermingswet 1 stap voorwaarts, 2 terug

- Waterkwaliteit achteruit door Europa (Binnenlands Bestuur 11-2-2011)

Verslagen Kamerbehandeling wetswijziging 9 en 15 februari:
- http://publitiek.nl/debat/gewasbeschermingsmiddelen_09-02-2011
- http://publitiek.nl/debat/gewasbeschermingsmiddelen_15-02-2011

Recent