Marianne Thieme stelt Kamervragen over Bestrijdingsmiddelen in het Oppervlaktewater

Het Kamerlid Marianne Thieme (PvdD) heeft op 6 augustus 2009 vragen gesteld aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Verkeer en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Thieme wil o.a. weten of de regering bereid is een moratorium op Imidacloprid en soortgelijke middelen in te stellen op basis van de door metingen van Rijkswaterstaat vastgestelde grootscheepse overschrijding van de normen voor oppervlaktewater.

1.
Kent u de berichten "Gehalte Imidacloprid in oppervlaktewater soms 10.000x boven de norm" en "Oorzaak bijensterfte is vervuild water"?

2.
Is het waar dat uit metingen van Rijkswaterstaat blijkt dat er een grootscheepse overschrijding van de normen plaatsvindt? Zo nee, uit welk onderzoek blijkt dat de normen niet op grote schaal worden overschreden? Zo ja, op welke schaal?

3.
Kunt u uiteenzetten wat de situatie in 2008 was met betrekking tot het voorkomen in het oppervlaktewater van imidacloprid en andere bestrijdingsmiddelen? Welke normen zijn in dat jaar in welke mate overschreden?

4.
Deelt u de mening dat de normen er zijn om gehandhaafd te worden en bent u bereid de handhaving zodanig te verscherpen dat overschrijding van de normen op het gebied van Imidacloprid en soortgelijke middelen niet meer voorkomt? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

5.
Bent u bereid een moratorium op Imidacloprid en soortgelijke middelen in te stellen op basis van de nu vastgestelde overschrijding van de normen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

6.
Kunt u aangeven hoe vaak proces-verbaal is opgemaakt in de afgelopen drie jaar tegen normoverschrijdingen bij het gebruik van Imidacloprid? Zo ja, kunt u een gedetailleerd overzicht geven van de regio's waar de overtredingen zijn vastgesteld? Zo nee, waarom niet?

7.
Bent u bereid een zero-tolerance-beleid te ontwikkelen op het gebied van misbruik van bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor de leefomgeving? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

8.
Is het juist dat er een toetsing mogelijk is van geautoriseerde gewasbeschermingsmiddelen aan de KRW-doelstellingen , en is deze toetsing al toegepast op imidacloprid? Zo ja, wat waren hiervan de resultaten? Zo neen, waarom niet en wanneer bent u voornemens een dergelijke toetsing uit te voeren?

9.
Kunt u inzicht geven in het voorkomen van imidacloprid en andere bestrijdingsmiddelen in drinkwaterbronnen, en in de mogelijke gezondheidsrisico’s die hieraan verbonden zijn?

10.
Wie betaalt de kosten van het zuiveren van het oppervlaktewater van imidacloprid en andere bestrijdingsmiddelen en op welke wijze wordt hierin het principe ‘de vervuiler betaald’ toegepast? Indien de vervuiler niet betaalt in deze, bent u bereid om dit te veranderen en ervoor te zorgen dat de bevolking niet langer opdraait voor deze vervuiling, bijvoorbeeld door middel van een heffing op bestrijdingsmiddelen?

11.
Bent u met mij van mening dat de bedreiging van de bijen- en vlinderstand mede het gevolg lijkt te zijn van de vervuiling van het oppervlaktewater, en dat daarmee adequate handhaving van normoverschrijdend gedrag van gebruikers van bestrijdingsmiddelen de hoogste prioriteit zou moeten krijgen? Zo neen, waarom niet?

12.
Bent u met mij van mening dat de bedreiging van de bijenstand een serieuze bedreiging van land- en tuinbouwbelangen en van de biodiversiteit met zich meebrengt? Zo neen, waarom niet?

13.
Bent u met mij van mening dat de bedreiging van de bijen- en vlinderstand dusdanig ernstige gevolgen kan hebben dat het gerechtvaardigd en noodzakelijk is het voorzorgprincipe toe te passen; dat wil zeggen, deelt u de mening dat wetenschappelijke onzekerheid over de risico’s geen reden is om te wachten met het verbieden van het gebruik van imidacloprid omdat er substantiële aanwijzingen bestaan dat deze activiteit ernstige effecten kan hebben op het milieu? Zo neen, waarom niet?

Bron:
http://parlis.nl/v009z14546

Recent