LTO: middelenactie is onterecht. Reactie: ongebreidelde toelating imidacloprid sinds 2004 veroorzaakt milieuvervuiling en bijensterfte

Het zonder onderbouwing verbieden van gewasbeschermingsmiddelen is niet de juiste weg om de bijensterfte tegen te gaan, zegt LTO Nederland. De organisatie pleit voor extra onderzoek en goede voorlichting aan imkers en noemt de lobby van wetenschappers Jeroen van der Sluijs en Henk Tennekes, die pleiten voor een verbod op imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam, omdat dit bijensterfte tot gevolg zou hebben, een onterechte actie. In een reactie zegt toxicoloog Henk Tennekes dat LTO Nederland sinds 2004 (toen de toelating van imidacloprid fors werd verruimd) verzuimd heeft concrete plannen te ontwikkelen om de door glastuinbouw, bollen- en boomteelt veroorzaakte extreme verontreiniging van het oppervlaktewater van de Randstad met voor bijen zeer schadelijke insecticiden tegen te gaan. Het project "Schone Bronnen" van overheidsinstanties, gewasbeschermingsmiddelenindustrie, universiteit Wageningen en LTO Nederland, dat in 2004 van start ging, heeft volgens hem geen wezenlijke verbetering tot stand gebracht. Sinds 2004 is de bijenvolksterfte in Nederland echter wel verdubbeld, en een oorzakelijk verband met de forse verruiming van de toelating van imidacloprid in 2004 en de daarmee gepaard gaande extreme verontreiniging van het oppervlaktewater is zeer waarschijnlijk. Bovendien is er de laatste jaren een dramatische neergang van dagvlinders en weidevogels in Nederland, die met deze milieuverontreiniging in verband zou kunnen staan. Van der Sluijs en Tennekes pleiten er daarom voor om voor de hand liggende maatregelen tegen bijensterfte niet langer uit te stellen in afwachting van meer onderzoek, zoals dit sinds 2004 het geval is geweest, maar nu in te grijpen met een moratorium op imidacloprid om de bijenstand te beschermen.

LTO Nederland noemt de lobby van wetenschappers Jeroen van der Sluijs en Henk Tennekes, die pleiten voor een verbod op imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam, omdat dit bijensterfte tot gevolg zou hebben, een onterechte actie. “Er is niet aangetoond dat er een relatie is tussen bijensterfte en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen”, aldus Jaap van Wenum van LTO.

De organisatie pleit voor extra onderzoek en goede voorlichting aan imkers. “Op dat gebied zijn er inmiddels hoopgevende ontwikkelingen”, aldus LTO. De organisatie benadrukt dat ook zij hecht aan een goede bijenstand.

Bron: Agrarisch Dagblad van 10 augustus 2009
http://www.agd.nl/1081863/Nieuws/Artikel/LTO-middelenactie-in-bijendiscu...

Commentaires

Wat doet LTO Nederland tegen de Milieuvervuiling?

LTO Nederland benadrukt in het Agrarisch Dagblad dat ook zij hecht aan een goede bijenstand. Heeft LTO Nederland dan concrete plannen ontwikkeld om de door glastuinbouw, bollen- en boomteelt veroorzaakte extreme verontreiniging van het oppervlaktewater van de Randstad met insecticiden (die een acute bedreiging voor de bijenstand vormt en die al sinds 2004 bekend is) tegen te gaan?

LTO Nederland laat sinds 2004 (toen de toelating van imidacloprid enorm werd verruimd, o.a. voor de glastuinbouw) in samenwerking met overheidinstanties, universiteit van Wageningen en gewasbeschermingsmiddelenindustrie in het kader van het project "Schone Bronnen" onderzoek verrichten, maar van een verbetering van de situatie in de glastuinbouw is anno 2009 nog steeds geen sprake.

Sinds 2004 is er echter wel een verdubbeling van bijenvolksterfte in de Randstad, die de LTO nu ook weer verder wil onderzoeken omdat volgens LTO Nederland een verband met bestrijdingsmiddelen niet is aangetoond (niettegenstaande het feit dat de imidacloprid concentraties die regelmatig in het oppervlaktewater van de Randstad worden gemeten aantoonbaar dodelijk zijn voor water insecten).

Deze tunnelvisie van de LTO, die voor de hand liggende risicobeperkende maatregelen (zoals een moratorium op het gebruik van imidacloprid) in afwachting van de resultaten van verder onderzoek iedere keer uitstelt, brengt de bijenstand al sinds 2004 in acuut gevaar. Dat is de kern van de controverse. Van der Sluijs en Tennekes zijn niet tegen verder onderzoek maar pleiten er voor risicobeperkende maatregelen (een moratorium op het gebruik van imidacloprid) niet langer uit te stellen om de bijenstand te beschermen.

Bronnen:
Persbericht "Schone Bronnen"van 2004:
http://www.schonebronnen.nl/page/publicaties/persberichten/unieke_samenw...
Tussenbericht Glastuinbouw van 2006:
http://www.schonebronnen.nl/pdf/PPO/puntbelastingen_gewasbeschermingsmid...
Sectorplan gewasbescherming glastuinbouw - plan van aanpak (LTO Glaskracht Nederland, april 2008):
http://www.groeiservice.nl/downloads/Sectorplangewasbeschermingglastuinb...
Eindbericht Glastuinbouw van 2008:
http://www.wshd.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/library/206/samenva...
Nieuwsbrief van 2009:
http://www.telenmettoekomst.nl/files/pdf/Nieuwsbrief%20nr%2024%20feb%202...

Verdere informatie over de verruiming van de toelating van imidacloprid sinds 2004: http://www.bijensterfte.nl/nl/node/6

Verdere informatie over de extreme normoverschrijdingen van imidacloprid in de Randstad sinds 2004:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/74

Verdere informatie over de giftigheid van imidacloprid voor water insecten:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/102

Buglife rapport over de toxicologie van neonicotinoide insecticiden:
http://www.buglife.org.uk/Resources/Buglife/Neonicotinoid%20insecticides...

In de provincie Zuid-Holland overleefde in 2008 43% van de bijenvolken de winter niet.
Bron: Het Nederlandsch Dagblad van 28 april 2008
http://www.nd.nl/artikelen/2008/april/28/vooral-in-holland-sterven-veel-...

Bijensterfte in Rijnmond: http://www.bijensterfte.nl/nl/node/91
Bijensterfte in het Groene Hart: http://www.bijensterfte.nl/nl/node/90
Bijensterfte in regio Amsterdam: http://www.bijensterfte.nl/nl/node/88
Bijensterfte in de Bollenstreek: http://www.bijensterfte.nl/nl/node/98

Informatie over het dreigende uitsterven van andere insectensoorten (vlinders en libellen) in de Benelux:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/119

Imidacloprid is een zogenaamd systemisch insecticide, dat in tegenstelling tot de oude contactinsecticiden niet op de plant wordt gespoten maar via zaadbehandeling of grondbehandeling of druppeltechniek wordt toegediend waarna het via de wortels in de gehele plant wordt opgenomen. Dit middel zit dus niet op de plant maar in de plant, in de stengels, de bladeren, de bloemen, de sapstroom, overal. De hele plant is dan langdurig giftig voor insecten. Het komt ook in nectar en stuifmeel terecht. Wilde planten nemen imidacloprid effectief op uit het vervuilde oppervlaktewater waardoor wilde planten schadelijk worden voor bijen. Bijen fourageren ook rechtstreeks op oppervlaktewater en koelen er de kast mee en voeren water aan het broed.
De stof is ook in niet-dodelijke hoeveelheden zeer schadelijk voor bijen. Omdat de stof mee wordt genomen naar het nest (in de vorm van besmette nectar, stuifmeel, honingdauw en water) kan dit de hele kolonie verzwakken en vatbaar maken voor ziekten en plagen. Het is dezelfde stof die in de meeste mierenlokdozen zit.
De stof is moeilijk afbreekbaar en hoopt zich daarom snel op in bodem en water.

Recent