petitie Stop de Bijensterfte

Burger en natuurbeheerder Jaap Molenaar, imker Peter Slootweg en wetenschapper Jeroen van der Sluijs hebben samen het initiatief genomen tot een petitie Stop de bijensterfte. De petitie is een reactie op de teleurstellende kamerbrief van minister Verburg en roept op tot het nu al nemen van een breed pakket van maatregelen tegen bekende oorzaken. De minister wil alleen meer onderzoek laten doen en stelt maatregelen uit.

Teken de petitie.
Meer over de petitie kunt u vinden op:
honingbijen.wordpress.com/actuele-situatie-actie-stop-bijensterfte/

PERSBERICHT – 17 Juni 2009

Petitie Stop de Bijensterfte

Bijen ernstig bedreigd door nieuwe insecticiden

De sterfte van bijenvolken is in verschillende delen van Nederland (Zuid-Holland, Flevoland) in 2008 al opgelopen tot 50% per winter. De honingbij, maar ook veel wilde bijen, worden ernstig bedreigd. Natuurbeheerder Jaap Molenaar, imker Peter Slootweg en wetenschapper Jeroen van der Sluijs (Universiteit Utrecht) zijn daarom een petitie gestart "Stop de bijensterfte". Aanleiding is de teleurstellende kamerbrief van minister Verburg van 29 mei 2009 over de bijensterfte en haar afwijzende antwoord van 12 juni 2009 op Kamervragen van Marianne Thieme. In de petitie wordt gevraagd direct een aantal zeer gevaarlijke nieuwe insecticiden te verbieden.

De petitie omvat:

  • Een moratorium op drie insecticiden die verwant zijn aan nicotine (zogenaamde neonicotinoïden);
  • Toelatingstests bestrijdingsmiddelen uitbreiden met lange termijn effecten en effect op wilde bijen;
  • Betere handhaving en strengere normen voor insecticiden in oppervlaktewater;
  • Meldingsplicht aan imkers bij normoverschrijdingen;
  • Meer multidisciplinaire onderzoeksaanpak gericht op meer factoren van bijensterfte en ook onderzoek naar wilde bijen;Bijvriendelijk groenbeheer (stuifmeelaanbod) en nestgelegenheid voor wilde bijen;
  • Werkelijke steun aan de imkerij, meer voorlichting en onderwijs.

De petitie wordt gesteund door ondermeer de Algemene Nederlandse Imkervereniging, de Vlinderstichting, Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Partij voor de Dieren en de Ideewinkel.

Iedereen wordt opgeroepen de petitie te tekenen. Het gaat erg slecht met de honingbij, maar ook met wilde bijen. Minister Verburg wil beperkt onderzoek laten doen naar de oorzaken, maar stelt maatregelen uit. De petitie roept op om nu al maatregelen te nemen tegen bekende oorzaken van bijensterfte:

Op 11 juni organiseerde Studium Generale van Universiteit Leiden een avond over bijensterfte. Toxicoloog Dr. Ir. Henk A. Tennekes en bijenonderzoeker Dr. Tjeerd Blacquière presenteerden er elk hun visie op de bijensterfte. Tennekes bekritiseerde het ruime Nederlandse toelatingsbeleid voor een nieuwe generatie insecticiden, waarvan imidacloprid de meest gebruikte is. "Imidacloprid is een krachtig zenuwgif voor bijen dat al in zeer kleine hoeveelheid hun navigatievermogen aantast. Door falende handhaving is het in alarmerende hoeveelheden in het Nederlandse oppervlaktewater terecht gekomen. In glastuinbouw en bollengebieden zijn grote normoverschrijdingen meer regel dan uitzondering."

Blacquière benadrukte het grote belang van de honingbij en besprak de problemen met de oprukkende varroa mijt. Ook hij drong aan op aanscherping van het toelatingsbeleid van pesticiden: "Omdat bijen insecten zijn bestaan er eigenlijk geen insecticiden die veilig zijn voor bijen. Bij het gebruik van neonicotinoïden is grote voorzichtigheid geboden." Hij drong aan op meer onderzoek naar combinatie-effecten van pesticiden. Bij de toelating wordt nu elke stof afzonderlijk beoordeeld.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft met een schrijven van 11 juni 2009 aan onderzoekers Van der Sluijs en Tennekes aangegeven geen reden te zien toelatingen van neonicotinoïden in te trekken.

Onder imkers en burgers is er veel verontwaardiging. Bijensterfte is in diverse Europese landen wel aanleiding geweest om toepassingen van neonicotinoïden op bijvoorbeeld maïs te verbieden (Frankrijk, Italië, Duitsland). In Engeland wordt op vrijwillige basis afgezien van deze middelen (plan Bee). In Nederland is de toelating echter sinds 1994 gestaag verruimd. Volgens de bestrijdingsmiddelenatlas staat imidacloprid inmiddels op nummer 1 in de top 10 van meest milieu belastende bestrijdingsmiddelen.

De petitie is te vinden in het Nederlands petitieloket op: http://stopbijensterfte.petities.nl.

Recent